జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల నియోజకవర్గ ఇన్చార్జిగా

ఆరోగ్య జ్యోతి దినపత్రిక లో 14 ఫిబ్రవరి 2021 నుండి  జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల నియోజకవర్గ ఇన్చార్జిగా గాండ్ల  మధురిమను నియమించడం జరిగింది.

Read more